Danh sách các Công bố Sản phẩm theo Nghị Định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày 2/2/2018

1. Bình sữa PP Angel Stony | Số: 01/HUONGDUONG/2018 | Ngày: 23/02/2018

1.1 Bản tự công bố sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/02/01-2018-Binh-Angel-PP.pdf

1.2 Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/02/Phieu-xet-nghiem-Binh-Angel-PP.pdf

2. Bình PET Pioneer | Số: 02/HUONGDUONG/2018 | Ngày: 23/02/2018

2.1 Bản tự công bố sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/06/02-2018-Binh-PET-Pioneer.pdf

2.2 Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/06/Phieu-kiem-nghiem-Binh-PET.pdf

3. Bộ ly chén trẻ em Pioneer | Số: 03/HUONGDUONG/2018 | Ngày: 05/09/2018

3.1 Bản tự công bố sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/09/03-2018-Bo-ly-chen-tre-em.pdf

3.2 Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/09/Phieu-kiem-nghiem-bo-ly-chen.pdf

4. Bình nhựa PP Pioneer | Số: 04/HUONGDUONG/2018 | Ngày: 05/10/2018

4.1 Bản tự công bố sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/10/04-2018-Binh-nhua-PP.pdf

4.2 Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm: http://www.sunflower-co.com/wp-content/uploads/2018/10/Kiem-nghiem-Binh-nhua-PP.pdf